به وبسایت مهدی و مهدیه خوش آمدید

لطیفه وچیستان

۱_مادر:پسرجان اسفناج بخور آهن داره و خوب است. پسر:آخه الان آب خوردم می ترسم توشکمم زنگ بزنه.

۲_یک پرتغال خودش را به این درو آن درزد تا خونی بشه وگرون تربفروشنم.

۳_اولی:یک فوتبالیست رو اسم ببرکه یک درجه بالا تر از رونالدو بهتر باشه دومی:رونالسه.

۴_اولی:میدونی چرا نیوتون از افتادن سیب روی سرش تعجب کرد؟ دومی:چون زیر درخت پرتغال خوابیده بود.

۵_مادر:پسرم چرادوازده تانان خریدی؟ پسر:چون خودت گفته بودی سه چهارتا.

**********چیستان**********

۱_آن کدام کشوراست درپیشانی ماقرار دارد؟

۲_آن چیست خرطوم دارد ولی فیل نیست لاستیک دارد ولی ماشین نیست؟

۳_آن چیست که قسمت اوّلش درگلستان و قسمت دوّمش رنگ آسمان است؟

۴ـآن چیست که دست و پاوشکم و دهان دارد اما سر ندارد؟

۵ـچه پرنده ایست که اگر آن را وارانه کنند در آب شنا می کند؟

۶ـآن چیست سنگین است ولی وزن ندارد شیرین است ولی مزه ندارد؟

**********جوابها**********

۱_چین ۲_جاروبرقی ۳_گلابی ۴ـنقطه ۵ـزاغ ۶ـخواب

جوانی

مرا یاد است ز دوران جوانی      …      نبود هیچ  مشکلی در زنده گانی

چـه گویم از قدو بالای سروم      …      از آن سیمای سرخ و ارغوانی

مرا یاد است که با یک گوشه چشم      …      همی بردم دلی از دلستانی

بیک مجلس همی کردم نظآره      …      همه محو من و شیرین زبانی

سخندان و سخن سنج وسخن گوی       …      نـبـود مـا را حریف ٬ نکـته دانی

بهر انگـشت مـرا چندین هنربود      …      نبود مـا را یـکی هم استخوانی

کنون بگذشـته دوران جـوانی      …      نمانـد زان روزگار نام و نشانی

جـوانی رفتـه و پیـری رسـیده      …      فـلک با مـا کنـد نا مـهربـانـی

————————–

قـد رعـنـا کـنـون گـشتـه کـمـانی      …      رسـیده دوره هـای نــاتـوانی

هـــزار درد برتن من رخنه کرده      …      که هر یک بهـر خود دارد معانی

رُخ زیبـا هــزار چـین داره امروز      …      خــورم حـسـرت بـدوران جوانی

نمی دانم ز کـه بـایـد بپــرســم       …      کجـا رفـت آن زمــانُ  گــلفشانی

هـمه گـوینـد که این رسم زمانست      …      هـمی بـایـد کـه این معنـا بـدانـی

کنون گویم ترا ای جان جانان      …      چـو سـیل آیـد نــمانـد آشـیانــی

خـوشـا آنکه بکارد تـخم دوستی      …      بماند بعـد او نــام و نـشــانــی

هــزار بـیت گـر بگـوئِی ای حکیمی      …      همین است رسـم این دنیـای فان